Arbetslivets spelregler och lagstiftning modifieras och övervakas av såväl arbetstagarnas som arbetsgivarnas intresseorganisationer. Dessutom är många sakkunnigorgan med i utvecklandet av arbetslivet.